Pracovník v sociálních službách

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditován MPSV (rozhodnutí o akreditaci ZDE).

PŘIHLÁŠKA DO KURZU

Kontaktní osoba:

Rozsah:

  • 150 hodin (90 vyučovacích hodin teorie a 60 hodin praxe). Praxi uchazeč zajišťuje sám, případně můžeme zprostředkovat dohodu s konkrétními zařízeními sociálních služeb.
  • Výuka probíhá pravidelně v úterý od 15 do 19:30 hod.
  • Teoretická příprava probíhá v budově DKSŠ na adrese Legerova 28, Kolín 3 (vedle Družstevního domu).
  • Cena kurzu je 7 000,- Kč.
  • Podmínkou ukončení kurzu je splnění 80% docházky a ústní závěrečná zkouška.

Obsah kurzu (dle § 37 Vyhlášky č. 505/2006 Sb.)

Obecná část kurzu:

a)úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb,

b)základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace,

c)úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie,

d)základy ochrany zdraví,

e)etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost,

f)základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě,

g)sociálně právní minimum,

h)metody sociální práce.

 

Zvláštní část kurzu:

a)základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění,

b)aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času,

c)prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby,

d)základy výuky péče o domácnost,

e)odborná praxe,

f)krizová intervence,

g)úvod do problematiky zdravotního postižení,

h)zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, jestliže toto jednání ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany.

Podmínky přijetí

Podmínkou k přijetí je dovršení minimálně 18 let věku a doložení nejvyššího dosaženého vzdělání. Přijímáme i absolventy ZvŠ nebo vycházejících z nižších ročníků ZŠ.

Další podmínkou je prohlášení lékaře o zdravotní a duševní způsobilosti k vykonávání práce pracovníka v sociálních službách.

Profil absolventa

Absolvent se orientuje se v základních ustanoveních zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, rozumí základním pojmům zákona i Standardů kvality péče v sociálních službách, rozlišuje typy sociálních služeb a metody sociální práce.

Dále rozvine své komunikační dovednosti s různými typy klientů (s postižením tělesným, mentálním, smyslovým, se seniory), orientuje se v AAK a pravidlech asertivity, rozšíří své organizační a koordinační dovednosti.

Orientuje se také v základech psychologie, psychopatologie, somatologie (zejména v běžné terminologii).

Získá přehled o typech zdravotního postižení a nemocech, jejich psychosociálních aspektech, získá potřebné znalosti a dovednosti k péči o fyziologické funkce a potřeby.

Osvojí si pravidla první pomoci a neodkladné resuscitace. Získá znalosti a dovednosti vedoucí k ochraně zdraví svého i klientů, umí používat OOPP, dodržuje zásady BOZP a psychohygieny. Dalšími kompetencemi je osvojení základů etiky PvSS, znalost práva a povinnosti PvSS a legislativy vztahující se k sociálním službám, orientace v sociální problematice regionu, pochopení pracovněprávního postavení a povinnosti pečovatele a osobního asistenta.

Absolvent zvládne přímou obslužnou péči o děti, o osoby s postižením tělesným, mentálním, smyslovým a o seniory – zejména úkony denní hygieny, péči o lůžko, prádlo, domácnost, stravování; správně používá kompenzační a pracovní pomůcky, aplikuje v praxi znalosti z epidemiologie a hygieny.

NAHORU